Koöperaasje DoarpenLân werkt met deskundigen uit de aangesloten organisaties, waar nodig aangevuld met externe deskundigen. Daarnaast maken wij graag gebruik van de lokaal aanwezige ervaring en gebiedskennis. Zo kunnen wij  als geen ander vraagstukken en initiatieven gebiedsgericht behandelen. Het bij de uitvoering van projecten betrekken van bewoners, bedrijven en organisaties (participatie) vormt een uitgangspunt voor onze werkwijze.

‘Onze aanpak zorgt voor nieuwe impulsen, breed gedragen ontwikkelingen, meer deskundigheid en meer financiële mogelijkheden.’

In boompjeonze projecten worden de belangen van alle betrokkenen meegenomen en -gewogen. Zo komen we tot evenwichtige en duurzame vormen van inrichting en gebruik van de leefomgeving; een landschap waarin het goed wonen is en waarin cultureel erfgoed en natuur samen met landbouw en andere economische activiteiten een plek hebben. Wij brengen die organisaties en/of initiatiefnemers bij elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen. Zo bundelen we kennis, ervaring en deskundigheid en versterken organisaties en initiatiefnemers elkaar in het behalen van hun doelen.

Maar wij doen nog meer:

  • we ontwikkelen projecten en nieuwe verdienmodellen;
  • we informeren en adviseren beleidsmakers;
  • we realiseren draagvlak en stemmen initiatieven in een vroeg stadium met overheden af;
  • we coördineren projecten en zien er op toe dat ze conform afspraak en budget worden gerealiseerd.

 

Onze aanpak zorgt voor nieuwe impulsen, breed gedragen ontwikkelingen, meer deskundigheid en meer financiële mogelijkheden.