Overheden hebben voor afzonderlijke doelen minder geld beschikbaar en leggen bovendien de verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving steeds meer bij bewoners en bedrijven neer. Deze veranderingen resulteren in andere werkwijzen en (financiële) spelregels. Omdat tegelijkertijd de druk op de ruimte nog steeds toeneemt, wordt het oppakken van opgaven en wensen zoveel complexer, dat alleen nog een integrale aanpak tot bevredigende resultaten leidt. Daarvoor, maar ook om tot betaalbare oplossingen te komen, zijn vaak nieuwe coalities en nieuwe combinaties van functies noodzakelijk. Kortom, gebiedsgericht samenwerken met een constante aandacht voor draagvlak vormen een vereiste voor instandhouding en verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving.huisjes

‘Ons doel is onder meer dat iedereen in een omgeving leeft waar hij of zij zich prettig voelt.’

Koöperaasje DoarpenLân is als reactie op de hiervoor geschetste ontwikkelingen opgericht. Zij bundelt en integreert de deskundigheid en overkoepelende doelen van haar leden om deze in te zetten voor het realiseren van lokale en regionale wensen en ambities op het gebied van de leefomgeving en leefbaarheid. Ons doel is dat iedereen in een omgeving leeft waar hij of zij zich prettig voelt en waar gebruiksvormen als landbouw, recreatie, het genieten van natuur, wonen en werken gezamenlijk een plek vinden met een duurzaam toekomstperspectief.